VYDRICA
Vodná veža

PREDSTAVENIE

Vodná veža

Vodná veža je jednou z najstarších a najhodnotnejších pamiatok na území Bratislavy. Najstarším jadrom Vodnej veže je bránový objekt, hoci jeho nadzemné murivá sú stredoveké (11.storočie), nedávne archeologické nálezy z keltsko-rímskeho obdobia na hradnom kopci i v podhradí ponúkajú silné argumenty na opätovné prehodnotenie datovania tejto najstaršej časti Vodnej veže. Veža plnila dôležitú strategicko-obrannú funkciu takmer štyristo rokov až do začiatku 17. storočia. Areál Vodnej veže sa nachádza v centre projektu Vydrica a v budúcnosti sa stane priestorom, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti na organizáciu verejných kultúrno-spoločenských podujatí.

Vodná veža je národnou kultúrnou pamiatkou a tak k nej chceme aj pristupovať – plánujeme ju revitalizovať a citlivo integrovať do verejných priestorov tak, aby sa stala pravým srdcom Vydrice a plnila oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu. Spolu s Magistrátom hl. mesta Bratislava, po predchádzajúcej úzkej spolupráci so zástupcami Magistrátu, Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Staré Mesto a Krajského pamiatkového úradu, sme pripravili architektonickú súťaž, ktorá určí ďalšie smerovanie podoby tejto významnej pamiatky.

Developer
VYDRICA-Development

Developerom projektu Vydrica je Vydrica Development, a.s. Táto spoločnosť vznikla spojením dvoch spoločností – Vydrica, a.s., a Lucron Group, a.s. Po dlhých rokoch sa zámer výstavby v podhradí podarilo oživiť a v spolupráci s niekoľkými tímami domácich i medzinárodných architektov bol pripravený nový projekt.

V Memorande o spolupráci uzavretom s Hlavným mestom Bratislava dňa 22.10.2020 sme sa ako developer zaviazali, okrem iného, k participácii na obnove a rekonštrukcii Vodnej veže.

Aktuality

Aktuality

Súťaž

Druh súťaže

Podľa predmetu súťaže: architektonická

Podľa účelu súťaže: projektová

Podľa okruhu účastníkov: neanonymná vyzvaná

Podľa počtu kôl súťaže: jednokolová

Predmet a účel súťaže

Predmetom súťaže je vybrať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov bude najlepšie reagovať na požiadavky uvedené v zadaní a následne umožní zadať nadväzujúcu zákazku.

Zámerom súťaže je zmysluplná integrácia areálu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža do novej mestskej štruktúry tak, aby sa táto stala plnohodnotnou a jedinečnou súčasťou verejných priestorov centra mesta – živým, aktívnym, centrálnym priestorom s prevažne kultúrno-spoločenskou a verejnou funkciou.

Očakáva sa vytvorenie vizuálne aj funkčne atraktívneho verejného priestoru, ktorý by prirodzene dominoval v hierarchii ostatných verejných priestorov, ktorého súčasťou bude verejne dostupné archeologické nálezisko. Jedným z predpokladov pre vytvorenie funkčného centrálneho uzlového distribučného verejného priestoru je aj sezónna eventová adaptabilita a flexibilita.

Našou spoločnou ambíciou, v spolupráci s mestom, je ďalej tento priestor, z hľadiska kultúrno-spoločenského a pri rešpektovaní zásad ochrany pamiatkového fondu, predstaviť ako:

 • miesto významnej pamiatkovej hodnoty
 • kultúrno-spoločenský areál, výhľadovo v druhej fáze, s doplnením nového multifunkčného objektu/pavilónu kultúrneho centra
 • areál ako otvorenú galériu a priestor spoločenských stretnutí
 • Porota

  Členovia poroty

  Nezávislí na vyhlasovateľovi

  Ing. arch. Roman Žitňanský (SK)

  architekt, AA SKA
  riaditeľ Sekcie verejných priestorov MIB

  Igor Marko MA Arch ARB (SK)

  Architekt, urbanista

  doc. Ing. arch. Jiří Buček (CZ)

  Architekt, AA ČKA (Predseda Poroty)

  Dipl. Ing. Peter Gero (SK)

  Architekt, urbanista

  Ing. Martina Majorošová, PhD. (SK)

  vedúca referátu územného plánu a rozvoja, Bratislava-Staré Mesto

  Závislí na vyhlasovateľovi

  Mgr. art. Ján Margen (SK)

  Architekt, AA SKA

  Ing. arch. Richard Kráľovič (SK)

  architekt, AA SKA

  Náhradníci poroty

  Nezávislí na vyhlasovateľovi

  Ing. arch. Peter Lényi (SK)

  architekt
  riaditeľ sekcie súťaží MIB

  Závislí na vyhlasovateľovi

  Ing. arch. Martin Kostrej, MSc. (SK)

  architekt

  Experti

  Mgr. Ľubomír Augustín (SK)

  Krajský pamiatkový úrad

  PhDr. Ivo Štassel (SK)

  Mestský ústav ochrany pamiatok

  Ing. arch. Martin Gajdoš (SK)

  architekt, AA SKA
  člen Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie, Staré Mesto
  súťažné lehoty

  Lehoty

  Dátum úvodného zasadnutia poroty: 1.12.2021

  Dátum vyhlásenia súťaže: 15.12.2021, 12:00 hod

  Dátum obhliadky areálu: 12.1.2022

  Lehota na vysvetľovanie súťažných podmienok: do 23.2.2022

  Lehota na predloženie návrhov: do 4.4.2022, 15:00 hod

  Lehota na overenie návrhov: do 8.4.2022

  Lehota na vyjadrenie expertov komisie k návrhom: 19.4.2022

  Termín hodnotiaceho zasadnutia poroty spojeného s prezentáciou súťažných návrhov účastníkmi:
  2.5.2022 a 3.5.2022

  Dátum zverejnenia výsledkov a návrhov: do 2 týždňov od určenia výsledkov súťaže

  Predpokladaná lehota na vyplatenie režijných odmien pre účastníkov súťaže v zmysle bodu 11 týchto súťažných podmienok: do 8 týždňov odo dňa vyhlásenia

  Verejná prezentácia výsledkov súťaže: máj 2022

  News

  Vyhlásili sme architektonickú súťaž na budúcu podobu Vodnej veže

  Spustili sme architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, ktorú sme pripravovali spolu s Magistrátom. Do súťaže sme cielene vyzvali slovenské a české architektonické štúdiá. Predpokladá sa aj vznik nového kultúrneho pavilónu. Vodná veža je najstaršou stojacou pamiatkou v Bratislave, jej najstaršie časti sa datujú do 2.-11. storočia nášho letopočtu. Už pri spustení projektu sme deklarovali záujem o zachovanie a revitalizáciu

  Read More

  Vodná veža v bratislavskom Podhradí prejde citlivou obnovou

  Dňa 3.12.2021 vydalo hlavné mesto Bratislava tlačovú správu o príprave architektonickej súťaže, ktorej cieľom je v zmysle spoločne podpísaného memoranda obnova areálu Vodnej veže a vytvorenie kvalitného verejného priestoru v jej areáli. Viac informácií v článku na Bratislava.sk

  Read More
  NA STIAHNUTIE

  Architektonické zadanie a súťažné podmienky